Werkwijze

Aanmelding

Voor intake en behandeling is een verwijsbrief nodig voor de specialistische GGZ. Tevens dient in de brief vermeld te worden: de AGB-code van de verwijzer, jouw BSN en persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats). Bij 18+ cliƫnten dient er in de huisartsenbrief vermeld te staan dat er een vermoeden is van een DSM-diagnose en dat client wordt doorverwezen voor de gespecialiseerde GGZ.

Bij kinder- en jeugdigen tot 18 jaar is het voldoende om doorverwezen te worden voor psychologische hulp. De brief dient voorzien te zijn van een handtekening en praktijkstempel van de verwijzer.

Aanmelding kan telefonisch of per mail (zie: contact), daarna plan ik telefonisch eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in de praktijk met je in.

Intake en onderzoek

Als we na het kennismakingsgesprek besluiten door te gaan met een traject in mijn praktijk, vindt er een intake plaats. In enkele gesprekken onderzoeken we samen de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van de klachten.

Aan het einde van deze intake en onderzoeksfase worden de conclusies met je besproken. We bespreken tevens de DSM diagnose (indien van toepassing), het behandeladvies en de zorgzwaarte. In samenspraak wordt al dan niet besloten tot een behandeling in de praktijk. Indien een behandeling elders aangewezen is, worden de mogelijkheden daarvoor besproken. De verwijzer wordt van de conclusie, diagnose en advies op de hoogte gesteld, tenzij je aangeeft hier geen toestemming voor te verlenen.

Wachttijd

Er is niet altijd plek in de praktijk. Als mijn praktijk vol zit, voer ik een patientenstop in totdat ik weer ruimte heb voor behandelingen. Hierdoor valt er geen lange wachttijd tussen intakegesprek en de start van de behandeling: indien we na de onderzoeksfase besluiten tot een behandeling bij mij, kunnen we deze altijd binnen 3 weken na intake starten.

Behandeling

Bij de start van de behandeling stel ik een behandelplan op. Hierin worden de behandelvorm, de frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling en het evaluatiemoment opgenomen.

Aan jou zal gevraagd worden om aan het begin en tijdens de behandeling een online vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Measurement, ROM), waarvoor ik de dienst Embloom gebruik. Het beeindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

Het is ook mogelijk om online sessies in te plannen, hiervoor maak ik gebruik van beveiligd beeldbellen via Therapieland.

Privacy

De praktijk valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de rechten en plichten van patienten en hulpverleners. In deze wet zijn o.a. opgenomen: het klachtrecht, informatieplichten en -rechten en plichten rondom dossiervorming en het recht op dossierinzage. Het werken middels behandelplannen en evaluaties is hierin tevens vastgelegd. Ook staat wettelijk vast dat het verzenden of opvragen van informatie aan/bij andere hulpverleners nooit gebeurt zonder schriftelijke toestemming.

Wanneer je een klacht hebt is het verstandig deze zo snel mogelijk aan mij kenbaar te maken. Mocht je dit niet willen of het gevoel hebben er met mij niet uit te komen dan kan je je wenden tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging: de LVVP.

Sinds 25 mei 2018 is tevens de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Deze Europese wet bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG verplicht praktijkhouders kenbaar te maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan en stelt dat de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens is vastgelegd in een privacystatement en een privacybeleid (zie: “mijn praktijk”). Tot slot wordt conform de eisen van de AVG een verwerkings- en datalekregister bijgehouden. Er is tot op heden nog nooit sprake geweest van een datalek.